VISOn loppuraportti

Tietomallinnustyökalut auttavat toiminnan suunnittelussa helpottamalla kokonaiskuvien hahmottamista, yhteistyön hallinnointia ja ylläpitoa sekä loppuasiakkaan osallistamista.

Tulevaisuuden välineet 04

Sopimuksille ja strategioille on yhteistä, että niiden avulla määritellään tavoitteita, joiden suuntaista toimintaa oletetaan tapahtuvan.

Nykyiset välineet 02

Visualisoitu sopimusprosessimalli lisää ymmärrystä parhaiten, jos sitä käyttävällä henkilöllä on henkilö­kohtainen motivaatio malliin tutustumiseen.

Visuaalisuus ja digitaalisuus 03

VISO on vaikuttanut ajattelutavan muutoksiin, uusien näkökulmien luomiseen ja entistä tarkoituksenmukaisempien työtapojen luomiseen.

VISOn tutkimus 01

Sopimukset ja strategiat eivät ole staattisia, sisällöltään muuttumattomia säiliöitä, vaan pikemminkin helmipunoksia, ajassa eteneviä, monen eri toimijan muodostamia prosessi­kokonaisuuksia.

Nykyiset välineet 02

Markkinavuoropuhelu on kuitenkin onnistuneen hankinnan edellytys, jonka avulla saadaan tietoa markkinoiden uusista innovaatioista ja suuntauksista ja kyetään luomaan entistä parempia tarjouspyyntöjä.

Nykyiset välineet 02

VISOssa on lähestytty julkisia hankintoja yhteistyöprosesseina ja pohdittu, millä tavoin niiden välineitä voidaan kehittää yhteistyötä edistävään suuntaan.

VISOn tutkimus 01

Julkisissa hankinnoissa on syytä havahtua tutkimaan digitaalisten välineiden yhteisvaikutusta työprosesseissa ja niiden roolia sen määrittäjinä.

Visuaalisuus ja digitaalisuus 03

MORFEUS-hankkeessa tarkastelun kohteena ovat ekosysteemin toimijat eli hyvinvointialan yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot sekä ekosysteemin eri toimijoiden väliset suhteet.

Tulevaisuuden välineet 04

Tietomallinnus on väline, jonka avulla voidaan edistää yhteistyötä, asiakaslähtöisyyttä sekä kokonaisuuden ja yksityiskohtien yhtäaikaista hahmottamista.

Tulevaisuuden näkymät 04
  • Tietomallinnus
  • Sopimukset ja strategiat
  • Visualisoitu sopimusprosessimalli
  • VISOn tutkimus
  • Sopimukset ja strategiat
  • Markkinavuoropuhelu
  • VISOn tutkimus
  • Digitaalisuus
  • MORFEUS-hanke
  • Tietomallinnus